Spółka Komandytowo Akcyjna Stop!

Dlaczego nie warto rejestrować Spółki Komandytowo Akcyjnej

Sprawdź jakie są negatywy prowadzenia przedsiębiorstwa jako Spółka Komandytowo – Akcyjna!

Przedsiębiorco jeśli myślisz, że prowadzenie firmy jako Spółka Komandytowo – Akcyjna jest dobre dla Twojej działalności, bo proponują ją polskie biura księgowe i podatkowe? Szybko wyprowadzimy Cię z błędu. 

Sprawdź jak bardzo narażony jesteś na dodatkowe opłaty podatkowe w odniesieniu do innych form legalnego opodatkowania.
Polskie biura księgowe proponują to rozwiązanie jako rzekomo korzystne z prostej przyczyny. Nie znają po prostu innego rozwiązania, które pozwoli na skuteczne płacenie mniejszych podatków bez narażania się na kontrole ze strony urzędów skarbowych.
Nasza Kancelaria zna te rozwiązania i stosuje je z powodzeniem od wielu lat dla polskich firm.

Poznaj wady prowadzenia Sp. komandytowo akcyjnej

Przedsiębiorco jeśli chcesz wiedzieć, co Cię czeka przy funkcjonowaniu pod kątem zawodowym jako Spółka Komandytowo – Akcyjna i rozliczaniu w tej postaci zobowiązań podatkowych spółki, przeczytaj jak poniżej:

 • podwójne opodatkowanie! Wynika to z przewidzianego przez ustawodawcę mechanizmu odliczenia, zgodnie z którym komplementariusz może od swojego PITu odliczyć część CITu zapłaconego przez S.K.A. Warto pamiętać, że mechanizm ten nie jest przewidziany dla akcjonariusza, będącego osobą fizyczną. Zysk takiego wspólnika zostanie opodatkowany podwójnie,
 •  stawka wyjściowa podatku dla SKA w najniższej jego wartości wynosi 17, 3% dla komplementariusza będącego osobą fizyczną. Warunek, że SKA posiada status małego podatnika. W innych przypadkach stawka ta wynosi 19%,
 •  nieograniczona odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki własnym majątkiem, czyli dorobkiem życia. Również w przypadku, gdy szkoda wyrządzona osobom trzecim przez swoich pracowników przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych,
 • skomplikowane przepisy. Aby w pełni poznać zasady funkcjonowania S.K.A. należy przeanalizować nie tylko przepisy Kodeksu spółek handlowych odnoszące się stricte do tego typu spółki osobowej, ale również przepisy dotyczące spółki jawnej oraz spółki akcyjnej, do których odsyła ustawodawca,
 • wysoki kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy S.K.A. wynosi 50.000 zł,
 • wysokie koszty założenia spółki. Spółka komandytowo-akcyjna nie zalicza się do grona spółek, które można założyć przez Internet,
 • podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia tylko i wyłącznie u notariusza,
 • obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy w biurze maklerskim jeśli w spółce jest   choćby jeden akcjonariusz,
 • likwidacja spółki. W zakresie tej procedury stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Zatem postępowanie likwidacyjne jest o wiele bardziej skomplikowane i kosztowne niż w przypadku spółki komandytowej,
 • możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza.  Gdy w spółce występuje więcej komplementariuszy, bardzo łatwo zakłócić jej działalność i plany pozostałych, wystarczy tylko, że jeden z nich złoży oświadczenie o wypowiedzeniu,
 • odpowiedzialność spadkobiercy komplementariusza. W doktrynie prawa istnieje pogląd stanowiący, że spadkobierca komplementariusza, w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie jest chroniony przez prawo spadkowe, a to oznaczałoby, że w pełni odpowiadałby za jej długi, nawet gdyby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza,

Przedsiębiorco to nie koniec zmian! Co Cię czeka od lipca 2022 r.

 • Polski Ład wprowadza istotne zmiany nie tylko dla wspólników spółek komandytowych, ale też dla samych spółek. Od 2022 r. będą mogły one zostać objęte tzw. minimalnym podatkiem dochodowym,
 • płacimy składkę zdrowotną.  Uwaga: Dnia 24 marca 2022 r. do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął kolejny projekt dotyczący poprawy Polskiego Ładu. Przewiduje on m.in.,   że komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych od 1 stycznia 2023 r. ( czytaj od lipca 2022 r.) zostaną również objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, czyli będą zobowiązani płacić składki analogicznie jak wspólnicy spółki komandytowej.

Przekształcenie JDG w jednoosobową SKA

Przedsiębiorco, czy na pewno tego chcesz?

Pamiętaj przekształcenie JDG w S.K.A. w Polsce obarczone jest obecnie wieloma wadami prawnymi:

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Art.119a. § 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

 • W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.
 • Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
 • Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.
 • Przepisy § 2–4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Mając na uwadze przedmiotowe zapisy oczywistym staje się fakt, że organa skarbowe, będą z nich w łatwy i liczny sposób korzystały stojąc oficjalnie na straży prawa.

Pikanterii dodaje fakt, o czy wielu może nie wiedzieć, że przy Ministerstwie Finansów funkcjonuje taki organ jak Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Proponuję zapoznać się z wydanym przez ten Organ dokumentem zatytułowanym jako Uchwała nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r, z której wprost wynika, że tzw. klauzulę GAAR ( obejście prawa podatkowego ) można stosować wstecz, czyli za okres kiedy jej nie było w polskim ustawodawstwie.

Prawda, nieciekawie to wygląda. Jeśli chcą Państwo potwierdzić te informacje, odsyłamy na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej 22 330 0330.

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany konsultacją z przedstawicielem Kancelarii Semper Paratus Legal House LTD prosimy o uzupełnienie formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

Mamy doświadczenie

Poznaj nasze Dedykowane rozwiązania prawne

Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, bądź spółkę jawną, które są korzystną alternatywą podatkową dla Spółki Komandytowo Akcyjnej.
Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, bądź spółki jawnej z zagranicznymi udziałowcami w zastępstwie Spółki Komandytowo Akcyjnej.

Alternatywa dla Spółki Komandytowo Akcyjnej

Korzyści prowadzenia spółki jawnej

 • całkowity brak wszelkich  opłat na ZUS przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • należny podatek podatek dochodowy, który płacą udziałowcy SJ wynosi 9%, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • pojedynczy poziom opodatkowania SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD

Korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do S.K.A. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu.

 • brak opłat na ZUS,
 • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku S.K.A.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do S.K.A. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w S.K.A. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak S.K.A. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • w przeciwieństwie do członka zarządu S.K.A. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w S.K.A., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
 • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie
  aktu notarialnego
 • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność ponosi przedsiębiorca zagraniczny.
 • oddział może przynosić straty, a przedsiębiorca zagraniczny nie będzie zobowiązany do przedsięwzięcia w związku z tym jakichkolwiek czynności, które byłyby wymagane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • brak przez oddział zdolność sądowej (do występowania w procesach w charakterze powoda lub pozwanego)

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, osobisty doradca zadba o to
aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Co mówią nasi klienci

Wybrane opinie opublikowano za zgodą autorów.

hero-section

Prowadziłem SKA do lipca 2022 r. Od tego momentu Polski Ład wprowadził dla SKA opłaty na ZUS, które stały się od tego momentu dużym obciążeniem dla mojej firmy. Dlatego przeszedłem na oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Nie mam opłat na ZUS i płacę 9% podatku dochodowego.

R.H.
Warszawa

Funkcjonowałam jako komplementariusz w SKA i płaciłam 17,3% podatku dochodowego. Po zmianie, funkcjonując jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, płacę 9% podatku.

J.K.
Toruń

Przeszedłem na oddział przedsiębiorcy zagranicznego, bo nie ponoszę w przypadku potknięcia biznesowego odpowiedzialności własnym majątkiem, w przeciwieństwie do komplementariusza, którym byłem w SKA.

S.R.
Poznań
error: Treści na stronie są chronione prawami autorskimi.
Scroll to Top